ഉഴുതുമറിച്ച പുതുമണ്ണ്‌

125 100
Current Books

മണ്ണിന്റെ ആദിമമായ നന്മ മനുഷ്യരിലൂടെ ശില്‌പ പൂർത്തി കൈവരിക്കുന്നത്‌ ഈ നോലവിൽ കാണാം. ഡോൺകഥകളിലൂടെ ലോകത്താകമാനമുള്ള സഹൃദയരുടെയുള്ളിൽ അനശ്വരനായ ഷൊളോഖോവ്‌ 28 വർഷമെടുത്താണ്‌ ഈ നോവൽ എഴുതിയത്‌.

Out stock

Out of stock

Author: മിഖേയൽ ഷൊളഖോവ്‌

മണ്ണിന്റെ ആദിമമായ നന്മ മനുഷ്യരിലൂടെ ശില്‌പ പൂർത്തി കൈവരിക്കുന്നത്‌ ഈ നോലവിൽ കാണാം. ഡോൺകഥകളിലൂടെ ലോകത്താകമാനമുള്ള സഹൃദയരുടെയുള്ളിൽ അനശ്വരനായ ഷൊളോഖോവ്‌ 28 വർഷമെടുത്താണ്‌ ഈ നോവൽ എഴുതിയത്‌.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഉഴുതുമറിച്ച പുതുമണ്ണ്‌”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!