ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ തത്ത്വചിന്തകൻ ഴാങ് പോള്‍ സാര്‍ത്ര് ആത്മകഥ. അൻപത്തിയൊൻമ്പതാം വയസ്സിലെഴുതിയ ഇ ഗ്രന്ഥം സ്വയം വിലയിരുത്തലിന്റെ മാസ്റ്റർപീസായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാക്കുകൾ”

Vendor Information