വാക്കും വിത്തും

240 192
eye books

പിടിച്ചുനിർത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് ഈ പുസ്തകം.മനസ്സിനെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഈ പേജുകളിൽ.ഭാവനയുടെ ചൈതന്യം തുടിക്കുന്ന ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു.

-ടി ജെ എസ് ജോർജ്

9 in stock

Author: ടി പി രാജീവൻ

പിടിച്ചുനിർത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് ഈ പുസ്തകം.മനസ്സിനെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഈ പേജുകളിൽ.ഭാവനയുടെ ചൈതന്യം തുടിക്കുന്ന ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു.

-ടി ജെ എസ് ജോർജ്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാക്കും വിത്തും”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!