വായനാവികൃതി

50 40

ഭിന്ന ലോകങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്ന കവിതകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: ശ്രീഹരി

ഭിന്ന ലോകങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്ന കവിതകള്‍. ‘സാഹിത്യത്തിന്റെ പലകാലങ്ങളില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി ജീവിതത്തിലേക്കിറങ്ങി തിരികെ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കയറുന്ന കാലുകളാണ് ഈ വായനാവികൃതിയുടേത്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വായനാവികൃതി”

Vendor Information