വാഴകൃഷിയും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളും

50 40

കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകര്‍ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിപ്പോരുന്ന അമൂല്യമായ നാട്ടറിവുകളും ആധുനികശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളും സമന്വയിക്കുന്ന വാഴക്കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയനിയമങ്ങള്‍.

Author: പോൾസണ്‍ തോം

കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകര്‍ തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിപ്പോരുന്ന അമൂല്യമായ നാട്ടറിവുകളും ആധുനികശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളും സമന്വയിക്കുന്ന വാഴക്കൃഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയനിയമങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാഴകൃഷിയും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!