വടക്കൻ മലയാളം

170 136

മലയാളഭാഷയുടെ വടക്കൻ മൊഴിഭേദങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ സമകാലീന കണ്ടെത്തലുകളുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ തായ്മൊഴിയുടെ നാട്ടുവഴക്കങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.

8 in stock

Author: ഡോ പി എ അബൂബക്കർ

മലയാളഭാഷയുടെ വടക്കൻ മൊഴിഭേദങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ സമകാലീന കണ്ടെത്തലുകളുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ തായ്മൊഴിയുടെ നാട്ടുവഴക്കങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വടക്കൻ മലയാളം”

Vendor Information