വടക്കൻ പാട്ട് കഥകൾ

550 440

നേത്രാവതീതടം മുതൽ കോരപ്പുഴ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പഴയ കേരള ഭൂമികയിലെ പഴക്കഥകൾ പാട്ടുകളായി തലമുറകളിലൂടെ പാടി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു.എഴുതാനറിയാത്ത ഒരു ജനത സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഉദാത്ത കലാസൃഷ്ടികൾ വടക്കൻപാട്ടുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.ഞാറ് നടുമ്പോഴും നെല്ല് കൊയ്യുമ്പോഴും തോണി തുഴയുമ്പോഴും ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും പാടിയിരുന്ന കഥാഗാനങ്ങളാണ് ഇവ.,ഇനിയൊരിക്കലും പാടികേൾക്കാനിടയില്ലാത്ത ഈ പാട്ടുകളിലെ കഥകളോരോന്നും ഏറെ വിസ്മയങ്ങൾ വിടർത്തുന്നവയാണ്.കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ ഭാവനയുടെ പീലിവിടർത്തി അത്ഭുതാദരവുകൾ തീർക്കുന്നവയാണ്.

7 in stock

Author: സജീവൻ മൊകേരി

നേത്രാവതീതടം മുതൽ കോരപ്പുഴ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പഴയ കേരള ഭൂമികയിലെ പഴക്കഥകൾ പാട്ടുകളായി തലമുറകളിലൂടെ പാടി പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു.എഴുതാനറിയാത്ത ഒരു ജനത സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഉദാത്ത കലാസൃഷ്ടികൾ വടക്കൻപാട്ടുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.ഞാറ് നടുമ്പോഴും നെല്ല് കൊയ്യുമ്പോഴും തോണി തുഴയുമ്പോഴും ഒറ്റയായും കൂട്ടമായും പാടിയിരുന്ന കഥാഗാനങ്ങളാണ് ഇവ.,ഇനിയൊരിക്കലും പാടികേൾക്കാനിടയില്ലാത്ത ഈ പാട്ടുകളിലെ കഥകളോരോന്നും ഏറെ വിസ്മയങ്ങൾ വിടർത്തുന്നവയാണ്.കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ ഭാവനയുടെ പീലിവിടർത്തി അത്ഭുതാദരവുകൾ തീർക്കുന്നവയാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വടക്കൻ പാട്ട് കഥകൾ”

Vendor Information