വാദ്ധ്യാർ

95 76
admin_p

അധ്യാപകർ ആരെന്നും അധ്യാപനം എന്തെന്നും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒത്തിരി കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ കൃതി.

6 in stock

Author: അമാൻ മഞ്ചേരി

അധ്യാപകർ ആരെന്നും അധ്യാപനം എന്തെന്നും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒത്തിരി കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാദ്ധ്യാർ”

Vendor Information

  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review