വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ 501 മാർഗ്ഗങ്ങൾ

50 40

കറന്റ് ലാഭിക്കാൻ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടുന്ന വിളക്ക് ഉണ്ടോ?ഉണ്ട്. അർജന്റ് ബൾബ്. അതിനെപ്പറ്റി ഈ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ………

8 in stock

Author: കെ കെ വാസു

കറന്റ് ലാഭിക്കാൻ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടുന്ന വിളക്ക് ഉണ്ടോ?ഉണ്ട്. അർജന്റ് ബൾബ്. അതിനെപ്പറ്റി ഈ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.  അതുപോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് കറന്റ് ലാഭിക്കാൻ 500 വഴികൾ വേറെ. ചെയ്യാവുന്നതെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഏട്ടിലെ പശുവല്ല ഈ പുസ്തകം. ഇതിൽ പറയുന്നതെല്ലാം നിത്യജീവിതത്തിൽപ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ 501 മാർഗ്ഗങ്ങൾ”

Vendor Information