വാക്കും പൊരുളും

115 92
Poorna Eram

‘അദ്വൈതാശ്രമം സത്സഗം’ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിനാലു ലേഖനങ്ങളാണ് ‘വാക്കും പൊരുളും’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകൾ വായനക്കാരെ നന്മയിലേക്ക് നയിച്ച് ജീവിതപ്രകാശം നൽകുന്നവയാണ്.ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ; ഭാഷയിലൂടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകം.

9 in stock

Author: സ്വാമി ചിദാനന്തപുരി

‘അദ്വൈതാശ്രമം സത്സഗം’ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിനാലു ലേഖനങ്ങളാണ് ‘വാക്കും പൊരുളും’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.സ്വാമിജിയുടെ വാക്കുകൾ വായനക്കാരെ നന്മയിലേക്ക് നയിച്ച് ജീവിതപ്രകാശം നൽകുന്നവയാണ്.ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ; ഭാഷയിലൂടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാക്കും പൊരുളും”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!