വാക്കുകൾ ഭാഷകൾ

180 144
eye books

മലയാളം
എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവം പറയുന്ന പല വാക്കുകളിലും നമ്മുടെ
സ്വന്തമല്ല, അവ സമുദ്രംകൾ താണ്ടി
വന്ന അറബികളും പേർഷ്യക്കാരും ഇംഗ്ലീഷ്‌കാരും പറങ്കികളും മലയാളത്തിന് കാണിക്ക വെച്ചതാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നുന്നില്ലേ…?
അത്തരം
വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും ചരിത്രവും വന്ന വഴിയുമെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്ന
പുസ്തകം . ഭാഷയെകുറിച്ചുള്ള രസകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ അറിവിന്റെ ലോകം

6 in stock

Author: ഗിഫു മേലാറ്റൂർ

മലയാളം
എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവം പറയുന്ന പല വാക്കുകളിലും നമ്മുടെ
സ്വന്തമല്ല, അവ സമുദ്രംകൾ താണ്ടി
വന്ന അറബികളും പേർഷ്യക്കാരും ഇംഗ്ലീഷ്‌കാരും പറങ്കികളും മലയാളത്തിന് കാണിക്ക വെച്ചതാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നുന്നില്ലേ…?
അത്തരം
വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും ചരിത്രവും വന്ന വഴിയുമെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്ന
പുസ്തകം . ഭാഷയെകുറിച്ചുള്ള രസകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ അറിവിന്റെ ലോകം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാക്കുകൾ ഭാഷകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!