വളർത്താം കോഴി മുതൽ ഒട്ടകപക്ഷി വരെ

110 88
Kairali Books

കേരളത്തിൽ വളർത്തുന്ന മിക്ക പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും അവയെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

6 in stock

Author: ഡോ. എം. ജയൻ

മനുഷ്യന്റെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന് സംഗീതം പകരുന്നതാണ് വളർത്തുപക്ഷികളുടെ ലോകം. കോഴി, താറാവ്, കാട, ടർക്കി, എമു, ഗിന്നി, വാത്ത, ലൗബേർഡ്‌സ്, ഒട്ടകപ്പക്ഷി… ഒക്കെ കൂടിച്ചേരുന്ന ആവാസലോകം സ്വർഗതുല്യവും. മനുഷ്യനുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്നുള്ള ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥ അനിർവചനീയമായ ജൈവഗണിതത്തെ അന്തർലേഖനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വളർത്തുന്ന മിക്ക പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും അവയെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയവശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വളർത്താം കോഴി മുതൽ ഒട്ടകപക്ഷി വരെ”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!