വാല്മീകി രാമായണം സമ്പൂര്‍ണ ഗദ്യ പരിഭാഷാസഹിതം അയോധ്യാകാണ്ഡം 2

525 420

രാമാഭിക്ഷേകം മുടങ്ങുന്നതോടെ ഇളകി മറിയുന്ന അയോധ്യ സ്വാര്‍ഥ ലക്ഷ്യത്തിലുന്നി സര്‍വ ബന്ധങ്ങളും തകര്‍ത്തെറിയുന്ന കൈകേയി.. നിസംഗ നായി വനത്തിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന രാമന്‍ … ദശരഥന്‍റ്റെ ഭരതന്‍.

10 in stock

Author: ഡോ വി എസ്‌ ഇടയ്ക്കിടത്

രാമാഭിക്ഷേകം മുടങ്ങുന്നതോടെ ഇളകി മറിയുന്ന അയോധ്യ സ്വാര്‍ഥ ലക്ഷ്യത്തിലുന്നി സര്‍വ ബന്ധങ്ങളും തകര്‍ത്തെറിയുന്ന കൈകേയി.. നിസംഗ നായി വനത്തിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന രാമന്‍ … ദശരഥന്‍റ്റെ ഭരതന്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാല്മീകി രാമായണം സമ്പൂര്‍ണ ഗദ്യ പരിഭാഷാസഹിതം അയോധ്യാകാണ്ഡം 2”

Vendor Information