വാല്മീകി രാമായണം സമ്പൂര്‍ണ ഗദ്യ പരിഭാഷാസഹിതം യുദ്ധകാണ്ഡം 6

1,000 800

വാനരസേനയോടൊപ്പം രാമന്റെ പറപ്പുറപ്പാടില്‍ തുടങ്ങി രാമഭിക്ഷേകം വരെയുള്ള സംഭവ ബഹുലമായ രാമായണ കഥാഭാഗമുള്‍കൊള്ളുന്നതാണ് യുദ്ധകാണ്ഡം. പ്രമുഖ രാഷസരെയും രാവണനെയും വധിച്ച് സീതയെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന രാമന്‍ നിഷ്കരുണം ഭാര്യയെ തള്ളിപ്പറയുന്ന സന്ദര്‍ഭം ഏതൊരാളിലും വേദനയുളവാക്കുന്നതാണ്.

10 in stock

Author: ഡോ വി എസ്‌ ഇടയ്ക്കിടത്

വാനരസേനയോടൊപ്പം രാമന്റെ പറപ്പുറപ്പാടില്‍ തുടങ്ങി രാമഭിക്ഷേകം വരെയുള്ള സംഭവ ബഹുലമായ രാമായണ കഥാഭാഗമുള്‍കൊള്ളുന്നതാണ് യുദ്ധകാണ്ഡം. പ്രമുഖ രാഷസരെയും രാവണനെയും വധിച്ച് സീതയെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന രാമന്‍ നിഷ്കരുണം ഭാര്യയെ തള്ളിപ്പറയുന്ന സന്ദര്‍ഭം ഏതൊരാളിലും വേദനയുളവാക്കുന്നതാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാല്മീകി രാമായണം സമ്പൂര്‍ണ ഗദ്യ പരിഭാഷാസഹിതം യുദ്ധകാണ്ഡം 6”

Vendor Information