വാല്മീകിരാമായണം സമ്പൂർണ്ണഗദ്യപരിഭാഷാസഹിതം ബാലകാണ്ഡം ഭാഗം 1

300 240

വാല്മീകിയുടെയും രാമായണത്തിന്റെയും പ്രശസ്തി പരസ്പരം പൂരമാകുന്നു. അധോധ്യയുടെയും കിഷ്കിന്ധയുടെയും ലങ്കയുടെയും ചരിത്രം ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഇതിഹാസകാവ്യമാണ് രാമായണം.

10 in stock

Author: ഡോ വി എസ്‌ ഇടയ്ക്കിടത്
വാല്മീകിയുടെയും രാമായണത്തിന്റെയും പ്രശസ്തി പരസ്പരം പൂരമാകുന്നു. അധോധ്യയുടെയും കിഷ്കിന്ധയുടെയും ലങ്കയുടെയും ചരിത്രം ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഇതിഹാസകാവ്യമാണ് രാമായണം.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാല്മീകിരാമായണം സമ്പൂർണ്ണഗദ്യപരിഭാഷാസഹിതം ബാലകാണ്ഡം ഭാഗം 1”

Vendor Information