വംശാവലിയുടെ ചോരക്കിനിപ്പുകൾ

45 36

തന്റെ വംശാവലിയുടെ ചോരഞരമ്പുകളോടുന്ന  ആത്മകഥാസൗധം പണിയുകയാണ് യു.എ.ഖാദര്‍. ഗ്രാമീണതയുടെ തീരാക്കഥവഴികളിലൂടെ നിലാവിറ്റുന്ന ഒരു രാത്രിസഞ്ചാരം.

Out stock

Out of stock

Author: യു. എ. ഖാദർ

തന്റെ വംശാവലിയുടെ ചോരഞരമ്പുകളോടുന്ന  ആത്മകഥാസൗധം പണിയുകയാണ് യു.എ.ഖാദര്‍. ഗ്രാമീണതയുടെ തീരാക്കഥവഴികളിലൂടെ നിലാവിറ്റുന്ന ഒരു രാത്രിസഞ്ചാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വംശാവലിയുടെ ചോരക്കിനിപ്പുകൾ”

Vendor Information