വര്‍ണമത്സ്യങ്ങളും വളര്‍ത്തുമത്സ്യങ്ങളും

300 240
Manorama Books

അലങ്കാരമത്സ്യ കയറ്റുമതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ മത്സ്യകർഷകർ കോടികളുടെ വരുമാനമാണ് വരുംനാളുകളിൽ സമ്പാദിക്കാനിരിക്കുന്നത്…

9 in stock

Author: ഡോ. ഡി ഷൈന്‍ കുമാര്‍

അലങ്കാരമത്സ്യ കയറ്റുമതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ മത്സ്യകർഷകർ കോടികളുടെ വരുമാനമാണ് വരുംനാളുകളിൽ സമ്പാദിക്കാനിരിക്കുന്നത്. വിലയേറിയ അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങളും വിദേശീയ വർണമത്സ്യങ്ങളും സമുദ്രജലവർണമത്സ്യങ്ങളുമുൾപ്പെടെ 250 ഓളം ഇനങ്ങളുടെ പരിപാലനവും പ്രജനനവും പ്രകൃതവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുസ്തകം വർണമത്സ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിനുതകുന്ന വളർത്തുമത്സ്യങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വര്‍ണമത്സ്യങ്ങളും വളര്‍ത്തുമത്സ്യങ്ങളും”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!