വാർധക്യകാല രോഗങ്ങൾ

70 56

മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ജൈവപരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് വാർധക്യം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി താരതമ്യേന കുറയുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വാർധക്യകാല രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആരോഗ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

9 in stock

Author: ഡോ സോണിയാസുരേഷ്

മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ജൈവപരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് വാർധക്യം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി താരതമ്യേന കുറയുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വാർധക്യകാല രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രതിവിധികളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആരോഗ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788176387125

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാർധക്യകാല രോഗങ്ങൾ”

Vendor Information