വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ആത്മകഥ

150 120

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിലോരാളും ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതുമായ കർഷക തൊഴിലാളി സംഘടനയായ തിരുവിതാംകൂർ കർഷകതൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റും ഐതിഹാസികമായ പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലോരാളും ആയിരുന്ന വർഗ്ഗീസ് വൈദ്യന്റെ ആത്മകഥ.

Out stock

Out of stock

Author: എം പി ബിനുകുമാർ

കേരളത്തിലെ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിലോരാളും ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതുമായ കർഷക തൊഴിലാളി സംഘടനയായ തിരുവിതാംകൂർ കർഷകതൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റും ഐതിഹാസികമായ പുന്നപ്രവയലാർ സമരത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലോരാളും ആയിരുന്ന വർഗ്ഗീസ് വൈദ്യന്റെ ആത്മകഥ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വർഗീസ് വൈദ്യന്റെ ആത്മകഥ”

Vendor Information