വർണ്ണക്കിളികൾ

90 72
admin_p

ആർദ്രത വറ്റിയ ഏതു മനസ്സിലും ചൈതന്യം നിറയ്ക്കുന്ന പതിനാലു കഥകളാണ് എം എസ് കുമാറിന്റെ ‘വർണ്ണക്കിളികൾ’.

9 in stock

Author: എം എസ് കുമാര്‍

ആർദ്രത വറ്റിയ ഏതു മനസ്സിലും ചൈതന്യം നിറയ്ക്കുന്ന പതിനാലു കഥകളാണ് എം എസ് കുമാറിന്റെ ‘വർണ്ണക്കിളികൾ’. കുഞ്ഞുമനസ്സിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും നനുനനുത്ത സങ്കടങ്ങളും കുസൃതികളും ചേർത്ത് നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച് ഇഴയടുപ്പത്തോടെ നെയ്തെടുത്ത ഹൃദ്യമായ കഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വർണ്ണക്കിളികൾ”

Vendor Information

  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review