വയലാറിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ

140 112

കാലത്തിനു നേരെ പിടിച്ച കണ്ണാടിയാണ് വയലാറിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ.ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളിൽ സംഭവിച്ച പ്രക്ഷുബ്ധമായ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ജീവത്തുടിപ്പുകൾ ഈ കഥകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

3 in stock

Author: വയലാര്‍ രാമവര്‍മ

കാലത്തിനു നേരെ പിടിച്ച കണ്ണാടിയാണ് വയലാറിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ.ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകളിൽ സംഭവിച്ച പ്രക്ഷുബ്ധമായ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ജീവത്തുടിപ്പുകൾ ഈ കഥകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വയലാറിൻ്റെ ചെറുകഥകൾ”

Vendor Information