വയസ്സല്ല വാര്‍ദ്ധക്യം

55 44
Poorna Eram

പ്രായാധിക്യം അഥവാ വാര്‍ദ്ധക്യം എന്നത് മനുഷ്യജീവിതദശകളിലെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ ആധുനിക മനുഷ്യന് വാര്‍ദ്ധക്യത്തെ സ്വീകരിക്കാനോ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനോ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാര്‍ദ്ധക്യവും വാര്‍ദ്ധക്യകാല പ്രതിസന്ധികളും ഇന്ന് ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്‌നമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തില്‍.

4 in stock

Author: മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

പ്രായാധിക്യം അഥവാ വാര്‍ദ്ധക്യം എന്നത് മനുഷ്യജീവിതദശകളിലെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ്. എന്നാല്‍ ആധുനിക മനുഷ്യന് വാര്‍ദ്ധക്യത്തെ സ്വീകരിക്കാനോ അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനോ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാര്‍ദ്ധക്യവും വാര്‍ദ്ധക്യകാല പ്രതിസന്ധികളും ഇന്ന് ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ്‌നമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തില്‍. വാര്‍ദ്ധക്യത്തിലെ ശാരീരികമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും, മനഃശാസ്ത്രപരമായ വിവിധമേഖലകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇതില്‍ ശാസ്ത്രീയമായും ആധികാരികമായും വിശകലനം നടത്തുന്നു. പ്രായമായവരുമായിട്ടിടപെടുകയും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമല്ല പ്രായമായവര്‍ക്കും വാര്‍ദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുന്നവര്‍ക്കും ഉള്ള ഒരു ഉത്തമ വഴികാട്ടിയാണിത്.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

പ്രസാധകർ

പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വയസ്സല്ല വാര്‍ദ്ധക്യം”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Publications
  • Vendor: Poorna Publications
  • Address:
  • 5.00 rating from 1 review