വഴിത്തിരിവുകൾ

140 112

അഗ്നിച്ചിറകും ജ്വലിക്കുന്ന മനസ്സുമായി വെല്ലുവിളികളുടെ വഴിത്താരയിലൂടെ നീങ്ങിയ കലാമിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ

Out stock

Out of stock

Author: എ പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം

അഗ്നിച്ചിറകും ജ്വലിക്കുന്ന മനസ്സുമായി വെല്ലുവിളികളുടെ വഴിത്താരയിലൂടെ നീങ്ങിയ കലാമിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വഴിത്തിരിവുകൾ”

Vendor Information