വേദഗണിതം – ഒരു ആമുഖം

60 48

വേഗത്തിൽ മനക്കണക്കുചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക പദ്ധതി മാത്രമല്ല വേദഗണിതം. വേദഗണിതത്തിലെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

6 in stock

Author: ഡോ. എസ്. സ്മിത

വേഗത്തിൽ മനക്കണക്കുചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക പദ്ധതി മാത്രമല്ല വേദഗണിതം. സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അവബോധത്തോടെ ഗണിതം പഠിക്കാനും, ആസ്വാദ്യകരമായി ഗണിതം പഠിക്കാനും, ഓർമശക്തി വർധിപ്പിക്കാനും, ആസ്വാദ്യകരമായി ഗണിതം പഠിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വേദഗണിതത്തിലെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വേദഗണിതം – ഒരു ആമുഖം”

Vendor Information