വേദാന്തദർശനം ഉപനിഷത് സ്വാധ്യായം ഭാഗം 1

400 320

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യമാണ് ദശോപനിഷത്തുകള്‍ക്ക് പ്രമാണഭൂതവും പ്രഖ്യാതവുമായിട്ടുള്ളത് അവ സംസ്കൃതത്തിലാണ് മലയാളത്തില്‍ അവയില്‍ നിന്നും ഒട്ടും താഴെയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം വേദാന്തദര്‍ശനത്തിലുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്.

8 in stock

Author: പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യമാണ് ദശോപനിഷത്തുകള്‍ക്ക് പ്രമാണഭൂതവും പ്രഖ്യാതവുമായിട്ടുള്ളത് അവ സംസ്കൃതത്തിലാണ് മലയാളത്തില്‍ അവയില്‍ നിന്നും ഒട്ടും താഴെയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം വേദാന്തദര്‍ശനത്തിലുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്.
Weight 0.5 kg
ISBN

9788320042733

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വേദാന്തദർശനം ഉപനിഷത് സ്വാധ്യായം ഭാഗം 1”

Vendor Information