വേദാന്തദർശനം ഉപനിഷത് സ്വാധ്യായം ഭാഗം 2

300 240

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യമാണ്‍ ദശോപനിഷത്തുകള്‍ക്ക് പ്രമാണ ഭൂതവും പ്രഖ്യാതവുമായിട്ടുള്ളത്. അവ സംസ്കൃതത്തിലാണ്. മലയാളത്തില്‍ അവയില്‍ നിന്നും ഒട്ടും താഴെയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം വേദാന്തദര്‍ശനത്തിനുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്.

9 in stock

Author: പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യമാണ്‍ ദശോപനിഷത്തുകള്‍ക്ക് പ്രമാണ ഭൂതവും പ്രഖ്യാതവുമായിട്ടുള്ളത്. അവ സംസ്കൃതത്തിലാണ്. മലയാളത്തില്‍ അവയില്‍ നിന്നും ഒട്ടും താഴെയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനം വേദാന്തദര്‍ശനത്തിനുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വേദാന്തദർശനം ഉപനിഷത് സ്വാധ്യായം ഭാഗം 2”

Vendor Information