വീണപൂവും മറ്റു പ്രധാന കവിതകളും

70 56

ഒരു പക്ഷേ കുമാരനാശാനു മുന്‍പ് മലയാള കവിതയില്‍ ‘വായനക്കാരി’ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മലയാള കവിതയില്‍ ഒരു വിച്ഛേദമായിരുന്നു ആശാന്‍. പല തലങ്ങളില്‍ അസ്വതന്ത്രരായ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആ ഭാവുകത്വം പലരൂപത്തില്‍ തുണയായി.

Out stock

Out of stock

Author: കുമാരനാശാൻ

ഒരു പക്ഷേ കുമാരനാശാനു മുന്‍പ് മലയാള കവിതയില്‍ ‘വായനക്കാരി’ അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മലയാള കവിതയില്‍ ഒരു വിച്ഛേദമായിരുന്നു ആശാന്‍. പല തലങ്ങളില്‍ അസ്വതന്ത്രരായ ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആ ഭാവുകത്വം പലരൂപത്തില്‍ തുണയായി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീണപൂവും മറ്റു പ്രധാന കവിതകളും”

Vendor Information