വീഞ്ഞുപാത്രത്തിലെ രക്തത്തുള്ളികൾ

150 120

ക്രൈസ്തവ,ഇസ്ലാമിക,ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ചരിത്രത്തെയും നിർദ്ദയം വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ധാരണകളിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്തും

9 in stock

Author: കുരീപ്പുഴ വിൻസന്റ്

ക്രൈസ്തവ,ഇസ്ലാമിക,ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ചരിത്രത്തെയും നിർദ്ദയം വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ ധാരണകളിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്തും

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീഞ്ഞുപാത്രത്തിലെ രക്തത്തുള്ളികൾ”

Vendor Information