വെള്ളിമീൻചാട്ടം

65 52

മഴയിൽ ചിറകുനനഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്ന ദേശാടനക്കിളികൾ , രാത്രിയിൽ തനിയെ നീങ്ങുകയും ഇടയ്ക്കൊന്നുനിന്ൻ ഉലയുകയും ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചപ്പിശാച്ചുകൾ പിലോപ്പി മീനിനെ തുപ്പുന്ന ബ്രാലും പാമ്പുംകുളത്തിൽ വരുന്ന അനാക്കോണ്ടയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം .

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. അബൂബക്കര്‍ കാപ്പാട്

മഴയിൽ ചിറകുനനഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്ന ദേശാടനക്കിളികൾ , രാത്രിയിൽ തനിയെ നീങ്ങുകയും ഇടയ്ക്കൊന്നുനിന്ൻ ഉലയുകയും ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചപ്പിശാച്ചുകൾ പിലോപ്പി മീനിനെ തുപ്പുന്ന ബ്രാലും പാമ്പുംകുളത്തിൽ വരുന്ന അനാക്കോണ്ടയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം .

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെള്ളിമീൻചാട്ടം”

Vendor Information