വെഷക്കായ

35 28

പെരുമഴയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് കനിവിന്റെ കാട്ടു തീയാളിക്കുന്ന കവിതകള്‍. തീവ്രമായി വര്‍ത്തമാനകാലത്തോട് സംവദിക്കുന്ന രചനകള്‍. കടലെടുക്കുന്ന കാലത്തെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ കാവ്യാനുഭവങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: എം.ആർ രേണുകുമാർ

പെരുമഴയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് കനിവിന്റെ കാട്ടു തീയാളിക്കുന്ന കവിതകള്‍. തീവ്രമായി വര്‍ത്തമാനകാലത്തോട് സംവദിക്കുന്ന രചനകള്‍. കടലെടുക്കുന്ന കാലത്തെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ കാവ്യാനുഭവങ്ങള്‍. ഓരങ്ങളിലെ ജീവിതങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉണര്‍ത്തിയെഴുതുന്ന ഗാഢമായ കലാപങ്ങള്‍. മലയാള കവിതയില്‍ ഘടനാപരമായി പുതിയ ഇടങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന കവിതകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെഷക്കായ”

Vendor Information