വിചാരണ

135 108
Current Books

അധികാരഭീകരതയുടെ എന്നത്തെയും ഇതിഹാസമാണ് ഫ്രാൻസ് കാഫ്‌കടെ ട്രയൽ.ഈ നോവൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കാത്ത ആധുനികശാസ്ത്രവും തത്വശാസ്ത്രവും കുറവാണ്.

Out stock

Out of stock

Author: ഫ്രാൻസ് കാഫ്‌ക

അധികാരഭീകരതയുടെ എന്നത്തെയും ഇതിഹാസമാണ് ഫ്രാൻസ് കാഫ്‌കടെ ട്രയൽ.ഈ നോവൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രചോദിപ്പിക്കാത്ത ആധുനികശാസ്ത്രവും തത്വശാസ്ത്രവും കുറവാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിചാരണ”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!