വിധിയില്ലാത്തവര്‍

60 48

2002-ലെ സാഹിത്യത്തിനുളള സമ്മാനത്തിനര്‍ഹനായ ഇംറെ കര്‍ട്‌സിന്റെ പ്രശസ്‌തമായ നോവല്‍. മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെയും നിലനില്‌പിന്റെയും അര്‍ത്ഥമാരായുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ഇംറേ കര്‍ട്ട്‌സ്‌

2002-ലെ സാഹിത്യത്തിനുളള സമ്മാനത്തിനര്‍ഹനായ ഇംറെ കര്‍ട്‌സിന്റെ പ്രശസ്‌തമായ നോവല്‍. മനുഷ്യജന്മങ്ങളുടെയും നിലനില്‌പിന്റെയും അര്‍ത്ഥമാരായുന്ന കൃതി. പ്രമേയപരിചരണത്തിലും ആവിഷ്‌കാരത്തിലും ലാളിത്യത്തിന്റെ ഗഹനഭംഗിയും ദര്‍ശനഗരിമയും ഒരേസമയം സൂക്ഷിക്കുന്ന്‌ ഈ നോവല്‍ വായനയിലൂടെ അനുഭവപ്പെടും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിധിയില്ലാത്തവര്‍”

Vendor Information