വിഹിതം

65 52

ജീവിതത്തിനെന്ന പോലെ കഥയ്ക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മൃതിയും രതിയും മാന്ത്രികതയും വിഷയമാകുന്ന ബലി, വിഹിതം, മൂന്ന് മാന്ത്രികന്മാര്‍ എന്നിങ്ങനെ മലയാളചെറുകഥയെ ലോകനിലവാരത്തിലേക്കുയര്‍ത്തുന്ന 3 കഥകളുടെ സമാഹാരം. സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ പുതിയ പുസ്തകം.

4 in stock

Author: സുബാഷ് ചന്ദ്രൻ

ജീവിതത്തിനെന്ന പോലെ കഥയ്ക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മൃതിയും രതിയും മാന്ത്രികതയും വിഷയമാകുന്ന ബലി, വിഹിതം, മൂന്ന് മാന്ത്രികന്മാര്‍ എന്നിങ്ങനെ മലയാളചെറുകഥയെ ലോകനിലവാരത്തിലേക്കുയര്‍ത്തുന്ന 3 കഥകളുടെ സമാഹാരം. സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ പുതിയ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിഹിതം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!