വിജനവീഥി

650 520
pusthakakada

വിജനവീഥി ശില്പഭദ്രമായ ഒരു നോവലാണ്.അതിലെ വിവരണങ്ങൾ യുക്തിസഹവും മനഃശാസ്ത്രതത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതവുമാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആധികാരികത അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രമേയത്തിൻ്റെ ലാവണ്യാത്മകമായ ആവിഷ്ക്കരമെന്ന നിലയിൽ നോവൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

10 in stock

Author: അശ്വതി തിരുനാൾ

വിജനവീഥി ശില്പഭദ്രമായ ഒരു നോവലാണ്.അതിലെ വിവരണങ്ങൾ യുക്തിസഹവും മനഃശാസ്ത്രതത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതവുമാണ്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആധികാരികത അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രമേയത്തിൻ്റെ ലാവണ്യാത്മകമായ ആവിഷ്ക്കരമെന്ന നിലയിൽ നോവൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിജനവീഥി”

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!