വിജയത്തിലേക്കൊരു താക്കോൽ

130 104

കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ് ബി.എസ്.വാര്യർ.ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി പ്രചോദനാത്മകമായ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.ജീവിത വിജയത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

10 in stock

കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും വഴികാട്ടിയാണ് ബി.എസ്.വാര്യർ.ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി പ്രചോദനാത്മകമായ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.ജീവിത വിജയത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വശദമാക്കുന്നുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിജയത്തിലേക്കൊരു താക്കോൽ”

Vendor Information