വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ

250 200
Manorama Books

ദേശകാലാതിവർത്തിയാണ് വിക്രമാദിത്യകഥകൾ. സത്യവും നീതിയും ധർമ്മ ബോധവും നിറയുന്ന ഈ കഥാപ്രപഞ്ചം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ ഇന്നും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. അപൂർവമായ കഥാഘടനയും ആസാധാരണമായ അവതരണവും കൊണ്ട് വീണ്ടും വായിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിക്രമാദിത്യകഥകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പുനരാഖ്യാനം.

8 in stock

Author: എൻ അജിതൻ നമ്പൂതിരി

ദേശകാലാതിവർത്തിയാണ് വിക്രമാദിത്യകഥകൾ. സത്യവും നീതിയും ധർമ്മ ബോധവും നിറയുന്ന ഈ കഥാപ്രപഞ്ചം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരെ ഇന്നും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!