വിമാനം കട്ടപ്പുറത്താണ്

120 96

ദിനപത്രങ്ങളിലും ആനുകാലികങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുള്ള നർമ്മലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

10 in stock

Author: എം ആർ സി നായർ

ദിനപത്രങ്ങളിലും ആനുകാലികങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുള്ള നർമ്മലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലങ്ങളായി നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളുടെ ഹാസ്യാത്മകമായ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ കൃതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ ലേഖനവും സമൂഹത്തിനു നേരെ തുറന്നുപിടിച്ച കണ്ണാടിയാകുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിമാനം കട്ടപ്പുറത്താണ്”

Vendor Information

  • Store Name: Prabhat Book House
  • Vendor: Prabhat Book House
  • Address:
  • No ratings found yet!