വിമോചനവും സോഷ്യലിസവും

80 64

സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിനും ചൂഷണത്തിനും പകരം മാനവ സാഹോദര്യത്തെയും പരസ്പര ധാരണയെയും ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിപ്ലവ വീക്ഷണം.

7 in stock

Author: ചെ ഗുവാര

സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിനും ചൂഷണത്തിനും പകരം മാനവ സാഹോദര്യത്തെയും പരസ്പര ധാരണയെയും ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിപ്ലവ വീക്ഷണം.

” നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരായ യുദ്ധകാഹളമാണ്; മാനവരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കർത്തവ്യം ശത്രുവിനെതിരായി ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആഹ്വാനമാണ്”.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിമോചനവും സോഷ്യലിസവും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!