വിഷാദം പൂക്കുന്ന മരങ്ങൾ

60 48

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ‘എന്റെ കഥ’യുടെ തുടര്‍ച്ച. ‘എന്റെ കഥ’യില്‍ പറയാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഓര്‍മ്മകളും വായനക്കാരുമായി കമലാസുരയ്യ സുധീരം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: മാധവിക്കുട്ടി

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ‘എന്റെ കഥ’യുടെ തുടര്‍ച്ച. ‘എന്റെ കഥ’യില്‍ പറയാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഓര്‍മ്മകളും വായനക്കാരുമായി കമലാസുരയ്യ സുധീരം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിഷാദം പൂക്കുന്ന മരങ്ങൾ”

Vendor Information