വിഷചികിത്സ പാരമ്പര്യവും ആധുനികവും

140 112
Current Books

വിഷവൈദ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയം. ഇഴജന്തുക്കൾ മുതൽ രോഗാണുക്കൾ വരെയുള്ള സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്‌മവുമായ ജീവലോകം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിഷവസ്‌തുക്കളേക്കുറിച്ചും പ്രതിവിധികളേക്കുറിച്ചും തികഞ്ഞ വ്യക്തതയോടെ ഈ പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

5 in stock

Author: ഡോ രാഘവൻ വെട്ടത്ത്

വിഷവൈദ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയം. ഇഴജന്തുക്കൾ മുതൽ രോഗാണുക്കൾ വരെയുള്ള സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്‌മവുമായ ജീവലോകം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിഷവസ്‌തുക്കളേക്കുറിച്ചും പ്രതിവിധികളേക്കുറിച്ചും തികഞ്ഞ വ്യക്തതയോടെ ഈ പുസ്തകം പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിഷചികിത്സ പാരമ്പര്യവും ആധുനികവും”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!