വിശപ്പ്

99 79

ബഷീറിന്റെ പല കഥകളിലും കഥാപാത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ലൗകികജീവിതത്തില്‍ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും കഴിഞ്ഞവരാണ്. പക്ഷേ, കഥയില്‍ അവരോടെല്ലാം അദ്ദേഹം കലയുടെ നിസ്സംഗതയോടെ പെരുമാറുന്നു

3 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

ബഷീറിന്റെ പല കഥകളിലും കഥാപാത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ലൗകികജീവിതത്തില്‍ ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും കഴിഞ്ഞവരാണ്. പക്ഷേ, കഥയില്‍ അവരോടെല്ലാം അദ്ദേഹം കലയുടെ നിസ്സംഗതയോടെ പെരുമാറുന്നു

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിശപ്പ്”

Vendor Information