വിശുദ്ധപശു

190 143
Insight Publica

The Myth of the Holy Cow എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ. മുസ്ലീങ്ങളുടെ കടന്നുവരവോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗോമാംസ ഭക്ഷണം ആരംഭിച്ചത് എന്ന തീവ്രഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകളോട് കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ കലഹിക്കുന്ന ചരിത്ര രേഖകൾ ഈ പുസ്തകത്തെ ആധികാരികമാക്കുന്നു.

9 in stock

Author: ദ്വിജേന്ദ്രനാരായൺ ഝാ

The Myth of the Holy Cow എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ. മുസ്ലീങ്ങളുടെ കടന്നുവരവോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗോമാംസ ഭക്ഷണം ആരംഭിച്ചത് എന്ന തീവ്രഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകളോട് കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ കലഹിക്കുന്ന ചരിത്ര രേഖകൾ ഈ പുസ്തകത്തെ ആധികാരികമാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിശുദ്ധപശു”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!