വിശ്വകർമ്മദർശനം ചരിത്രവഴികളിൽ

110 88
Budhabooks

ഭാരതചരിത്രരചനയുടെ അതിനിഗൂഢമായ വഴികളിൽ അണഞ്ഞുപോയ വഴിവിളക്കാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വകർമ്മചരിത്രം .ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ കൊള്ളയടിച് അധികാരം സ്ഥാപിച് സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചടക്കിയ അധിനിവേശക്കാർ വൈദിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നിറമാർന്ന സ്വത്വത്തെ കാൽകീഴിലാക്കി.ആയുധമൂർച്ചക്കൊണ്ടും താത്വിക നടത്തിയും സിംഹാസനങ്ങൾ ഭദ്രമാക്കി ചരിത്രങ്ങളുടെ ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വകർമ്മജർ കൊളുത്തിയ വെളിച്ചം പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്.പക്ഷെ ചരിത്രരചനയിൽ നിന്നും അവരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച് ഒഴിവാക്കി.ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ആ വൈദികജ്ഞാനത്തിനുമേൽ തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങൾ കോറി വരച്ചതെന്തിനെന്ന ചിന്തകളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം.

2 in stock

Author: പീതാംബരൻ നീലേശ്വരം

ഭാരതചരിത്രരചനയുടെ അതിനിഗൂഢമായ വഴികളിൽ അണഞ്ഞുപോയ വഴിവിളക്കാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വകർമ്മചരിത്രം .ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ കൊള്ളയടിച് അധികാരം സ്ഥാപിച് സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചടക്കിയ അധിനിവേശക്കാർ വൈദിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നിറമാർന്ന സ്വത്വത്തെ കാൽകീഴിലാക്കി.ആയുധമൂർച്ചക്കൊണ്ടും താത്വിക നടത്തിയും സിംഹാസനങ്ങൾ ഭദ്രമാക്കി ചരിത്രങ്ങളുടെ ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വകർമ്മജർ കൊളുത്തിയ വെളിച്ചം പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്.പക്ഷെ ചരിത്രരചനയിൽ നിന്നും അവരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച് ഒഴിവാക്കി.ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ആ വൈദികജ്ഞാനത്തിനുമേൽ തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങൾ കോറി വരച്ചതെന്തിനെന്ന ചിന്തകളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തലാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിശ്വകർമ്മദർശനം ചരിത്രവഴികളിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!