വിശ്വസാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ 1

70 56

ലോകസാഹിത്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ലേഖനങ്ങള്‍. വിശ്വസാഹിത്യമാല പുസ്തക പരമ്പരയിലെ ആമുഖപഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. രചയിതാവിന്റെയും രചനയുടെയും വിശദാംശങ്ങള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ

ലോകസാഹിത്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ലേഖനങ്ങള്‍. വിശ്വസാഹിത്യമാല പുസ്തക പരമ്പരയിലെ ആമുഖപഠനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. രചയിതാവിന്റെയും രചനയുടെയും വിശദാംശങ്ങള്‍.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിശ്വസാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ 1”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews