വിശ്വസാഹിത്യപര്യടനങ്ങൾ

650 488

പല കാലങ്ങളിലെ നിരന്തര പാരായണങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സാർവ്വത്രികതയിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടായ രചനകളാണ് ക്ലാസിക്കുകൾ. ഇവയിൽ പ്രാചീനവും ആധുനികവുമുണ്ട്. ഈ ക്ലാസിക്കുകളുടെ ആഖ്യാനവിശേഷണങ്ങളെയും അനുഭൂതി നിർമ്മാണകലയെയും ലാവണ്യാനുഭവത്തെയും പുതിയ സാഹിത്യസങ്കല്പങ്ങളുടെ കാലത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ‘വിശ്വസാഹിത്യപര്യടനം’.

Out stock

Out of stock

Author: പി കെ രാജശേഖരൻ

പല കാലങ്ങളിലെ നിരന്തര പാരായണങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും സാർവ്വത്രികതയിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടായ രചനകളാണ് ക്ലാസിക്കുകൾ. ഇവയിൽ പ്രാചീനവും ആധുനികവുമുണ്ട്. ഈ ക്ലാസിക്കുകളുടെ ആഖ്യാനവിശേഷണങ്ങളെയും അനുഭൂതി നിർമ്മാണകലയെയും ലാവണ്യാനുഭവത്തെയും പുതിയ സാഹിത്യസങ്കല്പങ്ങളുടെ കാലത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ‘വിശ്വസാഹിത്യപര്യടനം’.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352823093

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിശ്വസാഹിത്യപര്യടനങ്ങൾ”

Vendor Information