വിശ്വസാഹിത്യപ്രതിഭകൾ

350 280
Olive Books

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും നൂറ്റമ്പതിൽപ്പരം വിശ്വസാഹിത്യപ്രതിഭകളുടെ ജീവിതവും കൃതികളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അസാധാരണ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം.

7 in stock

Author: ജമാല്‍ കൊച്ചങ്ങാടി

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും നൂറ്റമ്പതിൽപ്പരം വിശ്വസാഹിത്യപ്രതിഭകളുടെ ജീവിതവും കൃതികളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അസാധാരണ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം. എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭാഷാ സംസ്കാരങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന മറ്റൊരു കൃതി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ തന്നെ അപൂർവം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിശ്വസാഹിത്യപ്രതിഭകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!