വിത്തിൻ മായാജാലങ്ങൾ

110 88

കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രബോധവും സാമൂഹികചിന്തയും വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം. വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ജലം, വായു, മണ്ണ്, വീട്, ആഹാരം, സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ, വാതകങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് എസ്. ശിവദാസ് എഴുതിയ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്തകം. കഥയും കളിയും ചിരിയും അറിവും കൂടിച്ചേർന്ന അവതരണം. വായിച്ച്, ആസ്വദിച്ച് പഠിച്ച്, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കെണ്ടത്തി മിടുമിടുക്കരാകാൻ അറിവിന്റെ അത്ഭുതലോകം ഒരുക്കുകയാണ് യുറീക്കാ മാമൻ.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്

കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രബോധവും സാമൂഹികചിന്തയും വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം. വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ജലം, വായു, മണ്ണ്, വീട്, ആഹാരം, സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ, വാതകങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് എസ്. ശിവദാസ് എഴുതിയ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്തകം. കഥയും കളിയും ചിരിയും അറിവും കൂടിച്ചേർന്ന അവതരണം. വായിച്ച്, ആസ്വദിച്ച് പഠിച്ച്, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കെണ്ടത്തി മിടുമിടുക്കരാകാൻ അറിവിന്റെ അത്ഭുതലോകം ഒരുക്കുകയാണ് യുറീക്കാ മാമൻ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789354822902

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വിത്തിൻ മായാജാലങ്ങൾ”

Vendor Information