വ്യാസഭാരതത്തിലെ ദ്രൗപദി

170 136
Budhabooks

ജീവിതത്തിൽ താൻ ഹേതുവല്ലാതെതന്നെ കടുകടുത്ത മാനഹാനിക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അചഞ്ചലമായ ധൈര്യത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടി ആ വൈതരണി കടന്ന് ഭാരതീയസ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമാതൃകയായിത്തീർന്ന ദ്രൗപദി ഒരു വിസ്മയമാണ്.മഹനീയമായ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച് വ്യാസനിൽ നിന്നുറന്നൊഴുകുന്ന സത്യസൗന്ദര്യങ്ങളെ സഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൊരിയുന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം

Out stock

Out of stock

Author: ആർ ഹരി

ജീവിതത്തിൽ താൻ ഹേതുവല്ലാതെതന്നെ കടുകടുത്ത മാനഹാനിക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അചഞ്ചലമായ ധൈര്യത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടി ആ വൈതരണി കടന്ന് ഭാരതീയസ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമാതൃകയായിത്തീർന്ന ദ്രൗപദി ഒരു വിസ്മയമാണ്.മഹനീയമായ ആ ജീവിതത്തെക്കുറിച് വ്യാസനിൽ നിന്നുറന്നൊഴുകുന്ന സത്യസൗന്ദര്യങ്ങളെ സഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൊരിയുന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വ്യാസഭാരതത്തിലെ ദ്രൗപദി”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!