വ്യാസഭാരതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ

250 200
Budhabooks

ശ്രീകൃഷ്ണനെന്ന മുഖ്യകഥാപാത്രം കുരുപാണ്ഡവഃ സംഘർഷത്തിലും അനിവാര്യദുരന്തങ്ങളിലും സർവോത്കർഷകാംക്ഷി,ദൃക്സാക്ഷി,സംരക്ഷകൻ,സംഹർത്താവ്,എന്നിങ്ങനെ പല റോളുകളിൽ അനുഷ്‌ഠിക്കാനിടയായ നിഷ്‌ക്കാമകർമ്മ പരമ്പരകളുടെ അത്ഭുതാവഹമായ വ്യാപ്തം അനാവരണം ചെയ്യാനുദിഷ്ടമായ ഒരു പര്യടനമാണിത്.അതിനനുസൃതമായ സംഭവനുസ്യൂതിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇത്തരത്തിൽ ഏകഗ്രലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയ വ്യാഖ്യാനമോ വിശദീകരണമോ വിചിന്തനമോ മലയാളത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല

2 in stock

Author: ആർ ഹരി

ശ്രീകൃഷ്ണനെന്ന മുഖ്യകഥാപാത്രം കുരുപാണ്ഡവഃ സംഘർഷത്തിലും അനിവാര്യദുരന്തങ്ങളിലും സർവോത്കർഷകാംക്ഷി,ദൃക്സാക്ഷി,സംരക്ഷകൻ,സംഹർത്താവ്,എന്നിങ്ങനെ പല റോളുകളിൽ അനുഷ്‌ഠിക്കാനിടയായ നിഷ്‌ക്കാമകർമ്മ പരമ്പരകളുടെ അത്ഭുതാവഹമായ വ്യാപ്തം അനാവരണം ചെയ്യാനുദിഷ്ടമായ ഒരു പര്യടനമാണിത്.അതിനനുസൃതമായ സംഭവനുസ്യൂതിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇത്തരത്തിൽ ഏകഗ്രലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയ വ്യാഖ്യാനമോ വിശദീകരണമോ വിചിന്തനമോ മലയാളത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വ്യാസഭാരതത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!