വ്യത്യസ്തരാകാൻ

110 88

വ്യക്തിത്വവികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച അലക്‌സാണ്ടര്‍ ജേക്കബ് ഐ.പി.എസ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഈപുസ്തകം. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒന്‍പത് അടിസ്ഥാനഗുണങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചശേഷം വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷകളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും വിജയം വരിക്കുവാനുള്ള പ്രായോഗിക മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുതരുന്നു.

6 in stock

Author: അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ്‌ ഐ പി എസ്

വ്യക്തിത്വവികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച അലക്‌സാണ്ടര്‍ ജേക്കബ് ഐ.പി.എസ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഈപുസ്തകം. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒന്‍പത് അടിസ്ഥാന
ഗുണങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചശേഷം വ്യത്യസ്തതലങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷകളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും വിജയം വരിക്കുവാനുള്ള പ്രായോഗിക മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു
തരുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ മുന്നില്‍ക്കണ്ടാണ് രചനയെങ്കിലും ഏതുനിലയിലുള്ള വ്യക്തിക്കും തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മപരിശോധന നടത്താനും സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഓരോ ജീവിത സന്ദര്‍ഭത്തെയും കൂടുതല്‍ മനോഹരമാക്കുവാനും ഈ പുസ്തകം ഒന്നോടിച്ചുനോക്കുന്നതിലൂടെ കഴിയും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വ്യത്യസ്തരാകാൻ”

Vendor Information